Anna Zagórska

fot. z archiwum autorki

Anna Zagórska – ur. w 1987 roku w Krakowie. Absolwentka filologii polskiej (specjalność: edytorstwo i komunikacja medialna) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów kulturoznawczych Kultura i języki Słowian (specjalność: język słowacki) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2015 doktor nauk humanistycznych (w zakresie literaturoznawstwa). Pokłosiem dysertacji doktorskiej jest wydana w 2017 r. książka Antybohater polskiej prozy po roku 1989. Od 2006 roku współpracownik, a od 2011 roku pracownik Instytutu Książki w Krakowie. Redaktor językowy „Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego”.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje najnowsza twórczość literacka środkowoeuropejskiego kręgu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, fenomenów i zagadnień charakterystycznych dla polskiej prozy powstałej w ostatnim ćwierćwieczu. Zajmują ją tematy związane głównie z formami kształtowania i obecności bohatera literackiego w tej prozie: jego statusem, możliwą klasyfikacją, cechami charakterystycznymi, cielesnym i pozacielesnym wymiarem jego istnienia, jego przejawiania się w dziele literackim. Bliskie są jej również zagadnienia związane z innymi płaszczyznami świata przedstawionego (czas, przestrzeń, literacka rekwizytornia), które wpływają na kształtowanie postaci literackich, ale także na odbiór czy interpretację najnowszej prozy również w kontekście pozaliterackim, uwzględniającym przemiany charakterystyczne dla życia społeczno-gospodarczego ostatniej doby.

książki autorki