Barbara Sienkiewicz


fot. z archiwum autorki

Barbara Sienkiewicz – prof. zw. dr hab., kierowniczka Zakładu Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książek: Literackie „teorie widzenia” w prozie dwudziestolecia międzywojennegoMiędzy rewelacją a repetycją. Od Przybosia do HerbertaPoznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznejPolskie remanenty. Szkice o ideowych uwikłaniach polskiej literatury dwudziestowiecznejKim jest dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy”. Tropy i tryby refleksji antropologicznej w twórczości Schulza, Leśmiana, Gombrowicza i Wata oraz „Czym jest historia dla życia”. Polityka, erotyka, władza w polskiej literaturze dwudziestowiecznej. Zajmuje się problemami modernizmu, koncepcjami antropologicznymi, epistemologicznymi i estetycznymi wpisanymi w literacką praxis tej formacji, jej związkami z myślą filozoficzną, relacjami z innymi sztukami, a także z nurtami metodologicznymi w literaturoznawstwie. Autorka licznych artykułów na ten temat. Wiele jej prac dotyczy awangardy i awangardyzmu. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Awangardą UJ.