Karol Maliszewski

Karol Maliszewski, dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się najnowszą poezją, literaturą Dolnego Śląska i dydaktyką creative writing. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, Rozproszone głosy. Notatki krytyka, Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska, Wolność czytania. Jest współautorem podręcznika Jak zostać pisarzem. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury oraz zbiór Czarownica nad Włodzicą. Baśnie i legendy z Nowej Rudy i okolic.