Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

RENATĄ ZAJĄC, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Pasaże sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Praskiej nr 51 lok. 12B, 30-322 Kraków, wpisaną do KRS 0000977804 NIP: 6762620069; REGON: 522349968; reprezentowaną przez: Renatę Zając (prezesa zarządu)

 

zwany/a dalej Administratorem  lub ADO; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • w przypadku gdy potrzebuje Pani/Pan wyjaśnienia kwestii dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ADO oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora za pomocą adresu: pasaze@pasaze.com.pl. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień ADO będzie musiał odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 

 • ADO przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i uzyskanych zgód. Podstawą (celem) przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

– niezbędność do świadczenia usług i dostawy towarów na Pani/Pana rzecz,

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO

– niezbędność do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Dane osobowe przetwarzane są zatem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i d) RODO. Podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, zawarcia umowy i prawidłowego oraz chroniącego Pani/Pana żywotne interesy wykonania usługi; w przypadku niepodania danych niemoż­liwe jest zawarcie umowy i świadczenie usługi.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem:
 1. podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora w celu: zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, świadczenia usług, przechowywania danych
 2. organów publicznych, których działalność ma związek z świadczenie usług i dostawą towarów na Pani/Pana rzecz przez Administratora, wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na ADO, oraz ochroną Pani/Pana żywotnych interesów.

Dodatkowo Pani/Pana danych osobowych mogą żądać organy, które posiadają kompetencje do otrzymania danych osobowych w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub powszechnie obowiązującym prawem polskim lub państwa członkowskiego UE (organy ochrony prawnej, wymiaru sprawiedliwości, egzekucyjne itp.).

 • ADO będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji podstawy (celów) przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ADO informuje, że przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych;

 

 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

 1. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym- art. 17 RODO). Prawo to realizowane jest w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

 1. prawo do żądania ograniczenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)– w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych tylko do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań z osobą, której dane dotyczą;

 

 1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,

której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Pan/Pani ma prawo otrzymać od ADO w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy/ zgody. Może także Pan/Pani zlecić ADO przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 

 1. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  1. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu (jeżeli taka sytuacja przetwarzania danych w takim celu zaistnieje)
  2. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych) (art. 21 RODO) – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W takiej sytuacji Pan/Pani winna wskazać ADO swoją szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez ADO przetwarzania objętego sprzeciwem. ADO przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że ADO wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że dane są ADO niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO – prawo do cofnięcia zgody), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust 3 RODO). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO oraz niezbędność do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów

 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane uzyskaliśmy od Pani/Pana, w wyniku dobrowolnej zgody

 

 

 

 

 

Kraków, dnia …………………………………      podpis …………..…………………….