Regulamin

E-księgarnia Pasaże działająca pod adresem www.pasaze.com.pl jest platformą prowadzoną przez firmę:

Wydawnictwo Pasaże sp. z o.o.
ul. Praska 51/12B
30-322 Kraków
NIP 676-262-00-69

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.pasaze.com.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Wydawnictwem Pasaże sp. z o.o.  jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie www.pasaze.com.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.pasaze.com.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informację o całkowitej kwocie do zapłaty (wraz z kosztem dostawy)Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia i wybraniu formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z wydawnictwem mailowo (patrz: zakładka „Kontakt”)

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

1. Przelewem bankowym na konto: ING Bank Śląski PL 41 1050 1445 1000 0090 3278 0539

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Wydawnictwo Pasaże zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w określonym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

Wydawnictwo Pasaże zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony podczas składania zamówienia oraz w stanie zupełnym.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Wydawnictwem telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).

Wydawnictwo Pasaże w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Odesłanie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

Wydawnictwo Pasaże sp. z o.o.
ul. Praska 51/12B
30-322 Kraków
z dopiskiem „reklamacja”.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo Pasaże wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Wydawnictwo Pasaże zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Wydawnictwo Pasaże przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo Pasaże.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Wydawnictwu Pasaże na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopi lub podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie nienaruszonym do Wydawnictwa Pasaże na adres:

Wydawnictwo Pasaże sp. z o.o.
ul. Praska 51/12B
30-322 Kraków
z dopiskiem „zwrot”.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez Wydawnictwo Pasaże Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wydawnictwo Pasaże prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

5. Wydawnictwo Pasaże niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Wydawnictwo Pasaże dokona zwrotu płatności przelewem na konto Klienta.

7. Wydawnictwo Pasaże zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru.

§ 8. Dane osobowe

1. Rejestrując się na stronie www.pasaze.com.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Wydawnictwem Pasaże. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Wydawnictwem Pasaże oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. Wydawnictwo Pasaże informuje, że Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Wydawnictwem Pasaże,
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Wydawnictwem Pasaże umowy,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Wydawnictwem Pasaże, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Obecność towarów na stronach Wydawnictwa Pasaże nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.