Michał Klinger

 

fot. z archiwum Autora

Teolog prawosławny i były dyplomata.
Urodził się w 1946 roku. Biblista, długoletni wykła- dowca Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Aka- demii Teologicznej w Warszawie i profesor w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym. Pracował na Fakultecie Teologicznym w Tybindze. Wykładał gościnnie na UW, UJ i Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w USA. Publikował prace z bibli- styki (m.in. monografię Tajemnica Kaina), teologicznej interpretacji sztuki i antropologii kultury.
Rzecznik pojednania między chrześcijanami i jeden z ini- cjatorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. W 1989 roku członek Komitetu Obywatelskiego, dzia- łacz na rzecz włączenia mniejszości wyznaniowych i na- rodowych w proces przemian demokratycznych w Pol- sce, a także w proces integracji europejskiej (od 2004). W polskiej dyplomacji w latach 1990–2013: pełnił misje w Pradze, w Bratysławie i jako ambasador RP w Rumunii i w Grecji.

W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Strażnik wrót. Próby z hermeneutyki teologicznej.